Algemene voorwaarden NaRoSo Watertechniek

E-mail: info@naroso.nl
Website: www.naroso.nl

 

Artikel  – Definities

 1. NaRoSo Watertechniek: NaRoSo Watertechniek, gevestigd te Drachten, KvK-nummer 63168235.

 2. Klant: degene met wie NaRoSo Watertechniek een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: NaRoSo Watertechniek en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel  – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NaRoSo Watertechniek.

 2. NaRoSo Watertechniek en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. NaRoSo Watertechniek en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel  – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van NaRoSo Watertechniek zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij NaRoSo Watertechniek en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel  – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag NaRoSo Watertechniek de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt NaRoSo Watertechniek slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel  – Prijzen

 1. NaRoSo Watertechniek hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. NaRoSo Watertechniek mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. NaRoSo Watertechniek en de Klant spreken voor een dienstverlening door NaRoSo Watertechniek een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. NaRoSo Watertechniek mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

 5. NaRoSo Watertechniek moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 7. NaRoSo Watertechniek mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

 8. NaRoSo Watertechniek zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 9. Een consument mag de overeenkomst met NaRoSo Watertechniek ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel  – Betalingen en betalingstermijn

 1. NaRoSo Watertechniek mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die NaRoSo Watertechniek hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat NaRoSo Watertechniek aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. NaRoSo Watertechniek mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel  – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag NaRoSo Watertechniek de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan NaRoSo Watertechniek.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag NaRoSo Watertechniek zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van NaRoSo Watertechniek op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door NaRoSo Watertechniek, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel  – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag NaRoSo Watertechniek het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 2. NaRoSo Watertechniek maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan NaRoSo Watertechniek, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

Verder zijn uitgezonderd:

 • sociale dienstverlening en gezondheidszorg
 • gokactiviteiten
 • financiële diensten
 • pakketreizen
 • passagiersvervoersdiensten
 • onroerende zaken
 • overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
 • overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan info@naroso.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van NaRoSo Watertechniek, www.naroso.nl, kan worden gedownload.

 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar NaRoSo Watertechniek.

 4. Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht.

Artikel  – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan NaRoSo Watertechniek teruggestuurd, dan zal NaRoSo Watertechniek eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van NaRoSo Watertechniek voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel  – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel  – Retentierecht 

 1. NaRoSo Watertechniek kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van NaRoSo Watertechniek heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan NaRoSo Watertechniek.

 3. NaRoSo Watertechniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel  – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan NaRoSo Watertechniek te verrekenen met een vordering op NaRoSo Watertechniek.

Artikel  – Eigendomsvoorbehoud

 1. NaRoSo Watertechniek blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van NaRoSo Watertechniek met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd in lid 1 kan NaRoSo Watertechniek gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

 4. Wanneer NaRoSo Watertechniek gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag NaRoSo Watertechniek van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel  – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij NaRoSo Watertechniek, tenzij anders wordt afgesproken.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag NaRoSo Watertechniek zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan NaRoSo Watertechniek kan tegenwerpen.

Artikel  – Levertijd

 1. De levertijden van NaRoSo Watertechniek zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 2. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan NaRoSo Watertechniek door NaRoSo Watertechniek schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.

 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer NaRoSo Watertechniek later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer NaRoSo Watertechniek niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en NaRoSo Watertechniek iets anders hebben afgesproken.

Artikel  – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel  – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en NaRoSo Watertechniek schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel  – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij NaRoSo Watertechniek niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan NaRoSo Watertechniek. Doet de Klant dit niet, dan kan hij NaRoSo Watertechniek niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel  – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van NaRoSo Watertechniek die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van NaRoSo Watertechniek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel  – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel  – Montage en of installatie

 1. Hoewel NaRoSo Watertechniek zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel  – Garantie

 1. Wanneer de Klant en NaRoSo Watertechniek een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor NaRoSo Watertechniek enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die NaRoSo Watertechniek levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel  – Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje

 • het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en Verbruiksartikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel  – Uitvoering van de overeenkomst

 1. NaRoSo Watertechniek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. NaRoSo Watertechniek mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat NaRoSo Watertechniek op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat NaRoSo Watertechniek tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel  – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan NaRoSo Watertechniek.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert NaRoSo Watertechniek de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door NaRoSo Watertechniek redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel  – Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen NaRoSo Watertechniek en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel  – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel  – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart NaRoSo Watertechniek tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door NaRoSo Watertechniek geleverde producten en/of diensten.

Artikel  – Klachten

 1. De Klant moet een door NaRoSo Watertechniek geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant NaRoSo Watertechniek daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming NaRoSo Watertechniek hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat NaRoSo Watertechniek hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en NaRoSo Watertechniek.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat NaRoSo Watertechniek andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan NaRoSo Watertechniek.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling NaRoSo Watertechniek ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel  – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer NaRoSo Watertechniek een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel  – Aansprakelijkheid NaRoSo Watertechniek

 1. NaRoSo Watertechniek is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer NaRoSo Watertechniek aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. NaRoSo Watertechniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer NaRoSo Watertechniek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel  – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van NaRoSo Watertechniek vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel  – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer NaRoSo Watertechniek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door NaRoSo Watertechniek nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat NaRoSo Watertechniek in verzuim is.

 3. NaRoSo Watertechniek mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer NaRoSo Watertechniek kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel  – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van NaRoSo Watertechniek door de Klant niet aan NaRoSo Watertechniek kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor NaRoSo Watertechniek 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat NaRoSo Watertechniek kan nakomen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als NaRoSo Watertechniek de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 5. NaRoSo Watertechniek hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer NaRoSo Watertechniek hiervan voordeel heeft.

Artikel  – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en NaRoSo Watertechniek de overeenkomst aanpassen.

Artikel  – Wijziging algemene voorwaarden

 1. NaRoSo Watertechniek mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag NaRoSo Watertechniek altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal NaRoSo Watertechniek zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel  – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met NaRoSo Watertechniek aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van NaRoSo Watertechniek.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel  – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat NaRoSo Watertechniek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel  – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en NaRoSo Watertechniek is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van NaRoSo Watertechniek is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en NaRoSo Watertechniek, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 januari 2024.